Uživatelské nástroje


Hledání v KN

Tento nástroj umožňuje vyhledávat parcely na základě podmínek definovaných ve vyhledávacím formuláři. Vyhledané parcely se zobrazí do seznamu v pravém okně pod vyhledávacím formulářem a současně se zvýrazní v mapě označníkem. Pokud je vyhledáno více jak 1000 parcel, potom se zobrazí možnost načíst vše - aplikace se tím může zpomalit.

Vyhledávací formulář

Vyhledávací podmínky jsou sdruženy do několika skupin, které je možné kvůli větší přehlednosti rozbalit či sbalit:

 • Identifikace vlastníka
  • IČ/Rodné číslo – do textového pole se zadává rodné číslo nebo IČ organizace. Je možné zadat více čísel oddělených čárkou;
  • Identifikace parcely;
  • Katastrální území – zadává se výběrem z roletkového menu. Počet dostupných hodnot závisí na definici rozsahu projektu;
  • LV – zadává se do textového pole. Je možné zadat více čísel oddělených čárkou;
  • Druh číslování parcel – zadává se výběrem hodnoty z roletkového menu;
  • Čísla parcel – uvádí se ve formátech 121, 121/3, apod. Je možné zadat více čísel oddělených čárkou;
  • Výměra – zadává se v celých metrech čtverečních. Pro upřesnění je možné zadat parametr rovná se, větší či menší.
 • Vlastnosti parcely
  • Druh pozemku – zadává se výběrem hodnoty z roletkového menu;
  • Využití pozemku – zadává se výběrem hodnoty z roletkového menu;
  • Využití nemovitosti – zadává se výběrem hodnoty z roletkového menu;
  • Způsob ochrany – zadává se výběrem hodnoty z roletkového menu.

U každé vlastnosti je možné zvolit možnost „Invertovat“. Při použití této volby budou vyhledány parcely pro všechny hodnoty kromě hodnoty zadané.

 • Identifikace budovy
  • Číslo domovní/evidenční – výběrem hodnoty z roletkového menu se zadává, zda se jedná o číslo domovní či evidenční. Do textového pole se zadává hodnota čísla.

Pro spuštění vyhledávacího dotazu je možné využít jedno z tlačítek:

 • Hledat – spustí vyhledávání od začátku, tzn. případné předchozí výsledky vymazávání budou vymazány

Pokud provádíte opakované vyhledávání a potřebujete kompletně vyčistit celý vyhledávací formulář, můžete namísto vymazávání jednotlivých hodnot zadaných v předchozím vyhledávání využít tlačítko „Vymazat filtr“.

[Formulář hledání v KN]

Zobrazení výsledků

Vyhledané parcely jsou zobrazeny v tabulce výsledků a označeny v mapě červeným označníkem. Ve větším měřítku (přiblížení) jsou zároveň v mapě zobrazeny hranice vyhledaných parcel. Při kliknutí na řádek tabulky se zvýrazní (zvětší) příslušný označník v mapě a hranice parcely. Stejně tak při kliknutí na některý označník nebo parcelu v mapě se zvýrazní příslušný řádek v tabulce. Viditelnost označníků i hranic parcel v mapě je možné vypnout/zapnout v levém panelu.

Poznámka: Některá katastrální území nejsou ještě zdigitalizovaná (dle informací od ČUZK to bylo na konci roku 2017 pouhé 1% katastrů). V těchto případech se v mapě zobrazují pouze označníky vyhledaných parcel.

V tabulce výsledků jsou zobrazeny tyto údaje:

 • S – sousední parcely – číslo znázorňuje počet parcel. Sousední parcely lze zjistit pouze v katastrech, které mají digitální katastrální mapu. Po rozkliknutí sousedních parcel se zobrazí seznam sousedních parcel a sousední parcely se zobrazí v mapě zeleným označníkem. Parcela, ke které sousední parcely patří, je znázorněna červeno-zeleným označníkem;
 • KÚ – katastrální území;
 • Parcela – číslo parcely. Po kliknutí na číslo parcely se zobrazí popis parcely obsahující detail parcely, stavbu, vlastníky, Seznam BPEJ, Způsob ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva a jiné zápisy;
 • Výměra – výměra parcely v metrech čtverečních;
 • Typ – typ parcely. PKN = parcely katastru nemovitostí, PZE = parcely ve zjednodušené evidenci;
 • Druh pozemku – druh pozemku dle číselníku ČÚZK;
 • LV – číslo listu vlastnictví. Po najetí myši na číslo LV se zobrazí vlastníci parcely v kontextové nápovědě (bublině), po kliknutí se v novém okně zobrazí detail LV;
 • Stavba – číslo stavby, pokud se na pozemku nachází.

[Zobrazení výsledků hledání v KN] [Zobrazení výsledků hledání v KN]

Zelenou ikonkou je možné tabulku vyhledaných parcel vytisknout do formátu PDF.

Zelenou ikonkou je možné tabulku vyhledaných parcel vyexportovat do formátu XLSX.

Po kliknutí na číslo parcely v seznamu vyhledaných parcel se zobrazí detail parcely (stránka Informace o parcele). Detail parcely je možné vytisknout do formátu PDF. PDF dokument obsahuje detail parcely a mapu parcely.

 Informace o parcele

Po kliknutí na číslo LV je zobraze detail LV. Detail obsahuje sekce: Vlastnící, Nemovitosti a Omezení vlastnického práva. Detail lze vytisknout do PDF nebo vyexportovat do XLSX.

 Detail LV

Pomocí klávesy CTRL a klikání na parcely v mapě mohu vybrat i více parcel. V tabulce lze pro výběr více parcel(řádků) použít tlačítko CTRL nebo SHIFT.


Nástroje pro tento web